Zaproszenie do udziału w przeglądzie „Ekologiczna nutka” i konkursie plastycznym

Zaproszenie do udziału w przeglądzie „Ekologiczna nutka” i konkursie plastycznym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Rosa zapraszają do udziału w przeglądzie zespołów muzycznych „Ekologiczna nutka” oraz konkursie plastycznym „Dziecięce porady – jak segregować odpady”, które odbędą się 27 listopada od godziny 9:00.

Celem wydarzenia jest promocja młodych talentów, rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska związanymi z nieprawidłową gospodarką odpadami, wzmacnianie postaw proekologicznych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zapoznanie uczniów z ideą recyklingu.

Przegląd jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 24 lat z przedszkoli i szkół masowych, integracyjnych oraz placówek specjalnych.

Przegląd będzie składał się z dwóch części:
-       przeglądu zespołów muzycznych "EKOLOGICZNA  NUTKA"
-       konkursu plastycznego "DZIECIĘCE  PORADY –  JAK  SEGREGOWAĆ  ODPADY"

Zasady uczestnictwa w przeglądzie zespołów muzycznych:

  • mogą uczestniczyć wykonawcy indywidualni i zespoły;
  • uczestnicy zobowiązani są przygotować jeden utwór  o tematyce ekologicznej, którego czas nie przekroczy 10 min (wejście i  zejście ze sceny);
  • forma stosowanego akompaniamentu jest dowolna.

Przegląd nie ma charakteru konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. W przypadku gdy wykonawcami będzie grupa uczniów – nagroda będzie miała charakter zespołowy, a nie indywidualny dla każdego z członków zespołu.

Zgłaszający zobowiązani są do przesłania kart zgłoszeń (załącznik nr 1) do dnia 19.11.2019 r. na adres organizatora:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  nr 10
ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław
Fax   71 345 90 36

Zasady uczestnictwa w konkursie plastycznym:

  • do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne promujące recykling i selektywną zbiórkę odpadów wtórnych. Uczestnicy mają przygotować instrukcję segregowania odpadów rozumianą i stworzoną przez dzieci z wykorzystaniem do pracy surowców wtórnych;
  • technika i format prac – dowolny;
  • autorem pracy plastycznej może być jedno dziecko lub grupa uczniów. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej;
  • praca musi być opisana w miejscu niewidocznym dla oglądających (tylko podstawowe dane);
  • do każdej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia i oświadczenie w sprawie autorstwa pracy oraz przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2 ) do 19.11.2019 r.

Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście z dopiskiem  „ DZIECIĘCE  PORADY - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY" w terminie do 19.11.2019 r. na adres organizatora:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10
ul. Parkowa 27
51 – 616 Wrocław

Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi do 22.11.2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.soswnr10.neostrada.pl  oraz przekazane szkołom biorącym udział w konkursie drogą mailową lub telefoniczną.

Koordynatorem wydarzenia jest Pani Małgorzata Nadorożna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 10 we Wrocławiu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przesłanie w wyznaczonym terminie zgłoszenia udziału w projekcie.

Regulamin
Załączniki

Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Wrocław w ramach zadania ORGANIZACJA I REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROGRAMU WROCŁAWSKIEJ SIECI PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE W 2019 ROKU zgodnie z umową nr D/WZD/2336/1/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Wrocław, a FUNDACJĄ „ROSA”.