Fundacja Rosa daje nadzieję dzieciom

Zwiększenie szans edukacyjnych i przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie to cele kompleksowego programu wsparcia dla dzieci z diagnozą niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, który finansuje Fundacja Rosa w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Neuropsychologicznym „Pod Klonowym Liściem”. Projekt zakończy się w czerwcu, jednak dalsza ścisła współpraca obu organizacji będzie kontynuowana.

Fundacja Rosa finansuje projekt edukacyjno-terapeutyczny dla 12 dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia, obejmujący zajęcia indywidualne z psychologiem, neurologopedą oraz spotkania w grupie wsparcia „GAMMATEK”. - W tym roku do stałych programów realizowanych przez naszą fundację na rzecz dzieci dodaliśmy projekty edukacyjno-terapeutyczne – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. - Wsparcie dobrych programów terapii dla najmłodszych wpisuje się w statutowe cele naszej organizacji. Wybór Stowarzyszenia Neuropsychologicznego „Pod Klonowym Liściem” jako partnera Rosy daje nam możliwość pomocy dzieciom z dysfunkcjami mózgu. Mamy przy tym pewność, że środki zostaną przeznaczone na eksperckie i autorskie programy stworzone przez profesjonalistów: neuropsychologów, psychologów, neurologopedów, lekarzy, doświadczonych rehabilitantów i innych.

Partner Fundacji Rosa - Stowarzyszenie Neuropsychologiczne „Pod Klonowym Liściem” - powstało w 1997 roku. Założono je na bazie Sekcji Terapii Neuropsychologicznej funkcjonującej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz grupy wsparcia – Klubu „Pod Klonowym Liściem”, istniejącego we Wrocławiu od 1978 roku. Inicjatorką powstania wszystkich tych organizacji jest dr Joanna Przesmycka-Kamińska, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, założyciel i kierownik Pracowni Terapii Neuropsychologicznej w latach 2000-2009, działającej na wrocławskiej uczelni.

- Nasze stowarzyszenie zajmuje się pomocą dzieciom z różnymi dysfunkcjami mózgu stanowiącymi poważną przeszkodę w edukacji – mówi dr Joanna Przesmycka-Kamińska. - Dzięki pracy terapeutycznej próbujemy ograniczać wpływ tych dysfunkcji na rozwój dziecka. Nasza praca uwzględnia biologiczne, psychiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania życia dzieci i młodzieży z zburzeniami rozwoju.

Zaburzenia pracy mózgu utrudniają dzieciom rozwój mowy i innych wyższych funkcji psychicznych, m.in. postrzegania, pamięci, myślenia, przyswajania umiejętności czytania, pisania i liczenia, przy czym zaburzenia mowy są najbardziej widoczne dla rodziców i profesjonalistów. Rozpoznawane są najczęściej jako alalia lub afazja dziecięca. Jak podkreśla dr Przesmycka-Kamińska, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego jest najczęściej niewłaściwie diagnozowane jako upośledzenie umysłowe lub autyzm. Dzieci z tego typu zaburzeniami mowy zostały pominięte w rozporządzeniu ministra edukacji z dnia 8 stycznia 2005 roku zawierającym listę grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, którym przysługuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

- Polski system edukacji nie dostrzega dzieci, którymi się opiekujemy. Ich dramat polega na tym, że mimo specyficznych trudności w uczeniu się są inteligentne i im starsze, tym bardziej przeżywają swoje trudności w mówieniu – wyjaśnia dr Przesmycka-Kamińska. - Profesjonalna pomoc oparta o wiedzę neuropsychologiczną może w znacznym stopniu ułatwić rodzicom i dzieciom wybór odpowiedniego zawodu, który pozwala na jak najbardziej samodzielne życie bez obarczania koniecznością opieki ze strony rodziny czy społeczeństwa.

Na aktualnie realizowany projekt terapeutyczno-edukacyjny finansowany przez Fundację Rosa składa się pomoc psychologiczna dla dzieci i ich rodziców oraz różnego rodzaju zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu neuroterapii (m.in. biofeedback, nowoczesna metoda diagnostyczna QEEG – brain mapping, metoda diagnostyki i terapii Warnkego, terapia sensoryczna). Większość tych zajęć realizowana jest w Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii BioMed we Wrocławiu. Rodzice dzieci, które uczestniczą w projekcie, są zachęcani do zapisywania się do Stowarzyszenia Neuropsychologicznego „Pod Klonowym Liściem” i aktywnego udziału w jego działalności.

Cykl zajęć finansowanych z darowizny przekazanej przez Fundację Rosa rozpoczął się w styczniu tego roku i zakończy się w czerwcu. Trwający od czterech miesięcy projekt jest wysoko oceniany przez rodziców dzieci, którzy są zainteresowani jego kontynuacją. - Dlatego nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Neuropsychologicznym „Pod Klonowym Liściem” będzie trwała – zapowiada prezes Rosy Bohdan Pecuszok. - W okresie wakacyjnym będziemy współfinansować tygodniowy obóz terapeutyczny w Sokołowsku. 

Wsparcie wyjazdu terapeutycznego dzieci i ich opiekunów to jednak nie wszystko. - Dzięki donacji z Fundacji Rosa będę mogła w ramach stowarzyszenia wykorzystać dorobek Pracowni Terapii Neuropsychologicznej – stwierdza dr Joanna Przesmycka-Kamińska. - Dzieci trafiające pod opiekę stowarzyszenia dostaną szansę uzyskania diagnozy interdyscyplinarnej i włączenia do interdyscyplinarnej terapii, uwzględniającej oddziaływania medyczne, psychologiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne i inne.  Zajęcia prowadzone w naszym stowarzyszeniu zgodnie z zasadami terapii neuropsychologicznej w nurcie Psychologii Osobowej i Środowiskowej mają stać się społecznym działaniem współpracujących ze sobą  dzieci, rodziców i profesjonalistów. To długofalowe działanie, ponieważ efekty terapii nie są widoczne od razu, zawsze wymagają wielu lat pracy.

O Fundacji Rosa:

Fundacja została założona w 2004 roku. Od początku istnienia posiada status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia jej ubieganie się o dofinansowanie z jednego procenta podatku od dochodów osobistych. Zgodnie ze statutem priorytetami Fundacji Rosa są: poprawianie warunków edukacji w szkołach oraz zwiększenie komfortu chorych dzieci w niedofinansowanych polskich szpitalach. Organizacja realizuje te cele, organizując programy „Twoja szkoła” oraz „Pokój uśmiechu”.

Program „Twoja szkoła” rozwijany jest z powodzeniem od początku istnienia fundacji. Dzięki wsparciu z 1 proc. podatku oraz dotacjom, organizacja wsparła do tej pory ponad 1700 szkół. Zebrane w ramach projektu  fundusze przeznaczono m.in. na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania wspierającego edukację, książek, multimedialnych tablic i innych pomocy dydaktycznych.

Rozwijany od roku program „Pokój uśmiechu” ma pomóc dzieciom przetrwać trudne chwile pobytu w szpitalu. Celem projektu jest stworzenie przyjaznych miejsc (poczekalni i pomieszczeń do zabaw) na dziecięcych oddziałach szpitalnych, w których najmłodsi chorzy mogliby poprzez grę i zabawę  zapomnieć o chorobie. „Pokoje uśmiechu” działają już na oddziale pediatrycznym, intensywnej terapii noworodków i dzieci oraz psychiatrycznym Szpitala im. Gromkowskiego we Wrocławiu. Rosa przygotowała też projekt atrakcyjnej aranżacji wnętrz dla, przenoszonego do nowego obiektu przy ulicy Koszarowej, Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka.

Kontakt dla mediów:
Jerzy Piątek
jerzy.piatek@prtime.pl
PR time   
Al. Wiśniowa 33
53-137 Wrocław
tel.: + 48 71 33 70 686
fax: + 48 71 33 70 685
https://www.prtime.pl