Fundacja Rosa daje nadzieję dzieciom z zaburzeniami mowy

Fundacja Rosa daje nadzieję dzieciom z zaburzeniami mowy

Zwiększenie szans edukacyjnych i przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie to cele kompleksowego programu wsparcia dla dzieci z diagnozą niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, który finansuje Fundacja Rosa w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Neuropsychologicznym „Pod Klonowym Liściem”. Projekt zakończy się w czerwcu, jednak dalsza ścisła współpraca obu organizacji będzie kontynuowana.

Fundacja Rosa finansuje projekt edukacyjno-terapeutyczny dla 12 dzieci w wieku od 6 do 15 roku życia, obejmujący zajęcia indywidualne z psychologiem, neurologopedą oraz spotkania w grupie wsparcia „GAMMATEK”. - W tym roku do stałych programów realizowanych przez naszą fundację na rzecz dzieci dodaliśmy projekty edukacyjno-terapeutyczne – mówi Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. - Wsparcie dobrych programów terapii dla najmłodszych wpisuje się w statutowe cele naszej organizacji. Wybór Stowarzyszenia Neuropsychologicznego „Pod Klonowym Liściem” jako partnera Rosy daje nam możliwość pomocy dzieciom z dysfunkcjami mózgu. Mamy przy tym pewność, że środki zostaną przeznaczone na eksperckie i autorskie programy stworzone przez profesjonalistów: neuropsychologów, psychologów, neurologopedów, lekarzy, doświadczonych rehabilitantów i innych.

Partner Fundacji Rosa - Stowarzyszenie Neuropsychologiczne „Pod Klonowym Liściem” - powstało w 1997 roku. Założono je na bazie Sekcji Terapii Neuropsychologicznej funkcjonującej przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz grupy wsparcia – Klubu „Pod Klonowym Liściem”, istniejącego we Wrocławiu od 1978 roku. Inicjatorką powstania wszystkich tych organizacji jest dr Joanna Przesmycka-Kamińska, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, założyciel i kierownik Pracowni Terapii Neuropsychologicznej w latach 2000-2009, działającej na wrocławskiej uczelni.

- Nasze stowarzyszenie zajmuje się pomocą dzieciom z różnymi dysfunkcjami mózgu stanowiącymi poważną przeszkodę w edukacji – mówi dr Joanna Przesmycka-Kamińska. - Dzięki pracy terapeutycznej próbujemy ograniczać wpływ tych dysfunkcji na rozwój dziecka. Nasza praca uwzględnia biologiczne, psychiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania życia dzieci i młodzieży z zburzeniami rozwoju.

Zaburzenia pracy mózgu utrudniają dzieciom rozwój mowy i innych wyższych funkcji psychicznych, m.in. postrzegania, pamięci, myślenia, przyswajania umiejętności czytania, pisania i liczenia, przy czym zaburzenia mowy są najbardziej widoczne dla rodziców i profesjonalistów. Rozpoznawane są najczęściej jako alalia lub afazja dziecięca. Jak podkreśla dr Przesmycka-Kamińska, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego jest najczęściej niewłaściwie diagnozowane jako upośledzenie umysłowe lub autyzm. Dzieci z tego typu zaburzeniami mowy zostały pominięte w rozporządzeniu ministra edukacji z dnia 8 stycznia 2005 roku zawierającym listę grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, którym przysługuje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

- Polski system edukacji nie dostrzega dzieci, którymi się opiekujemy. Ich dramat polega na tym, że mimo specyficznych trudności w uczeniu się są inteligentne i im starsze, tym bardziej przeżywają swoje trudności w mówieniu – wyjaśnia dr Przesmycka-Kamińska. - Profesjonalna pomoc oparta o wiedzę neuropsychologiczną może w znacznym stopniu ułatwić rodzicom i dzieciom wybór odpowiedniego zawodu, który pozwala na jak najbardziej samodzielne życie bez obarczania koniecznością opieki ze strony rodziny czy społeczeństwa.

Na aktualnie realizowany projekt terapeutyczno-edukacyjny finansowany przez Fundację Rosa składa się pomoc psychologiczna dla dzieci i ich rodziców oraz różnego rodzaju zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu neuroterapii (m.in. biofeedback, nowoczesna metoda diagnostyczna QEEG – brain mapping, metoda diagnostyki i terapii Warnkego, terapia sensoryczna). Większość tych zajęć realizowana jest w Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii BioMed we Wrocławiu. Rodzice dzieci, które uczestniczą w projekcie, są zachęcani do zapisywania się do Stowarzyszenia Neuropsychologicznego „Pod Klonowym Liściem” i aktywnego udziału w jego działalności.

Cykl zajęć finansowanych z darowizny przekazanej przez Fundację Rosa rozpoczął się w styczniu tego roku i zakończy się w czerwcu. Trwający od czterech miesięcy projekt jest wysoko oceniany przez rodziców dzieci, którzy są zainteresowani jego kontynuacją. - Dlatego nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Neuropsychologicznym „Pod Klonowym Liściem” będzie trwała – zapowiada prezes Rosy Bohdan Pecuszok. - W okresie wakacyjnym będziemy współfinansować tygodniowy obóz terapeutyczny w Sokołowsku. 

Wsparcie wyjazdu terapeutycznego dzieci i ich opiekunów to jednak nie wszystko. - Dzięki donacji z Fundacji Rosa będę mogła w ramach stowarzyszenia wykorzystać dorobek Pracowni Terapii Neuropsychologicznej – stwierdza dr Joanna Przesmycka-Kamińska. - Dzieci trafiające pod opiekę stowarzyszenia dostaną szansę uzyskania diagnozy interdyscyplinarnej i włączenia do interdyscyplinarnej terapii, uwzględniającej oddziaływania medyczne, psychologiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne i inne.  Zajęcia prowadzone w naszym stowarzyszeniu zgodnie z zasadami terapii neuropsychologicznej w nurcie Psychologii Osobowej i Środowiskowej mają stać się społecznym działaniem współpracujących ze sobą  dzieci, rodziców i profesjonalistów. To długofalowe działanie, ponieważ efekty terapii nie są widoczne od razu, zawsze wymagają wielu lat pracy.