„Szkoły uśmiechu” już ruszyły!

„Szkoły uśmiechu” już ruszyły!

Fundacja Rosa wystartowała z najnowszym programem edukacyjnym dla uczniów szkół specjalnych „Szkoły uśmiechu – niwelowanie barier edukacyjnych w powiecie dzierżoniowskim”. Program jest częściowo finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Grupą docelowa projektu są niepełnosprawni umysłowo uczniowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Bielawie i Piławie Górnej w pobliżu Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. Osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne zarówno w zakresie edukacji, jak i późniejszego zatrudnienia.  Problemem dla tej grupy są także codzienne relacje międzyludzkie i interakcje z otoczeniem.

Potrzebuje ona również szczególnej uwagi w trakcie edukacji ze strony nauczycieli oraz rodziców.
Dlatego Fundacja Rosa zdecydowała się na realizację projektu, którego celem jest zwiększenie skuteczności działań edukacyjnych i wyrównujących szanse edukacyjne. Nacisk położony zostanie na edukację kompetencji kluczowych, komunikacyjnych i matematycznych wraz z terapią relaksacyjną.  Cel realizowany będzie poprzez:
•    aktualizację i integrację programu rozwojowego szkoły,
•    wsparcie otoczenia uczniów poprzez warsztaty z rodzicami,
•    organizację dodatkowych zajęć dla uczniów bezpośrednio związanych z ochroną środowiska,
•    organizowanie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form terapii,
•    modernizację zasobów sprzętowych,
• organizację warsztatów komunikacyjnych, podczas których nacisk położony zostanie na komunikowanie się w warunkach sytuacji życia codziennego oraz pokonywania barier.


Program będzie realizowany na terenie gmin Bielawa i Piława Górna od października br. do lipca 2012 roku.
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie  szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.