Regulamin konkursu „Zagłosuj na jedną z kartek stworzonych przez dzieci”

Regulamin konkursu „Zagłosuj na jedną z kartek stworzonych przez dzieci”,  zwany dalej „Regulaminem”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady konkursu „Zagłosuj na jedną z kartek stworzonych przez dzieci”, organizowanego z wykorzystaniem strony internetowej www.podatnik.info/konkurs (zwanego dalej: „Konkursem”).
 2. Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 3. Organizatorem konkursu jest Podatnik.info Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 11/12, REGON:020922184, NIP: 8951942378, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000324745, o kapitale zakładowym 150 000 zł oraz Fundacja „ROSA” z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-079) przy ul. Ruskiej 11/12, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000207472, NIP: 7732322126, REGON: 592287129 (zwani dalej: „Organizatorami”).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba spełniająca warunki wskazane w niniejszym Regulaminie i akceptująca Regulamin Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 5. Celem Konkursu jest promowanie i rozwijanie wśród dzieci wartości artystycznych.
 6. Fundatorem nagród jest Fundacja „ROSA”.
 7. Konkurs organizowany jest w dniach: 15.04.2013r. – 30.04.2013r.
 8. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Administratorami danych, gromadzącymi oraz przetwarzającymi dane osobowe Uczestników są Organizatorzy.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Konkursu, identyfikacji Uczestników, wydania nagrody, o której mowa w § 3 Regulaminu oraz ogłoszenia danych osobowych zwycięzcy na stronie internetowej Konkursu.
 12. Uczestnik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 13. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody, o której mowa w § 3 Regulaminu.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska oraz miasta) na liście laureatów Konkursu w tym na stronie internetowej Konkursu.
 15. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatorów. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę. Za członka najbliższej rodziny uważa się dzieci i rodzeństwo.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, przebywająca w placówce leczniczej, która bierze udział w II edycji projektu „Kartka ze szpitala”.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Uczestnika jest wykonanie pracy artystycznej na temat „Kartka ze szpitala” (dalej: „Praca Konkursowa”) oraz wyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika na wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie, wręczenie mu nagrody w razie wygrania Konkursu, przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu a także do korzystania z Pracy Konkursowej. W tym celu przedstawiciel ustawowy Uczestnika powinien prawidłowo wypełnić Oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Konkurs trwa od godz. 12:00 dnia 15 kwietnia 2013 do dnia 30 kwietnia 2013, do godziny 23:59.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności wynikające z tymczasowego, nieprawidłowego działania strony internetowej www.podatnik.info.
 2. W Konkursie można wziąć udział tylko raz, na podstawie jednej Pracy Konkursowej.
 3. W przypadku podania w Oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej niepełnych danych, Uczestnik będzie miał prawo do wzięcia udziału w Konkursie wyłącznie po uzupełnieniu brakujących danych.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia konkursu przed wyznaczonym terminem.

§3

NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest iPad Mini, o wartości 1 449.00 zł brutto (tysiąc czterysta czterdzieści dziewięć złotych zero groszy) (zwany dalej „iPadem Mini”), wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 161,0 zł (sto sześćdziesiąt jeden zł zero groszy), przeznaczoną na refundację podatku dochodowego od Nagrody. Gotówkowa część nagrody zostanie pobrana przez Fundację „ROSA”, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanej w Konkursie Nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości Nagrody oznacza, że finansowa część nagrody nie będzie wydawana zwycięzcy.
 1. Wydanie Nagrody nastąpi z uwzględnieniem treści Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§4

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

 1. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który spełni warunki Konkursu wymienione w § 2 Regulaminu oraz sporządzi Pracę Konkursową, która zdobędzie największą liczbę głosów Członków Komisji Konkursowej.
 2. Członkami Komisji Konkursowej są uczestnicy konkursu „Zagłosuj na jedną z kartek stworzonych przez dzieci”, przeznaczonego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczającego podatek dochodowy za rok 2012 za pośrednictwem programu „PIT Pro 2012” na zasadach określonych w odrębnym regulaminie konkursu. Każdy Członek Komisji Konkursowej będzie uprawniony do oddania jednego głosu na Pracę Konkursową, uznaną przez niego za najlepszą pod względem artystycznym.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 14 maja 2013 r., o godzinie 16:00, na stronie www.podatnik.info/konkurs/lista.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail, adres do korespondencji lub telefonicznie za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Oświadczeniu. Przed wysłaniem Nagrody Organizatorzy poproszą o potwierdzenie danych, na które Nagroda ma zostać wysłana.
 5. Nagroda zostanie wręczona Uczestnikowi osobiście lub zostanie wysłana Zwycięzcy na podany przez niego adres korespondencyjny pocztą w postaci listu wartościowego lub kurierem, co jest tożsame z odbiorem i pokwitowaniem odbioru Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.
 6. Podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Zwycięzcy Nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu. Jeżeli w terminie do 14 dni od wysłania Nagrody, nie zostanie ona odebrana przez Zwycięzcę, traci on prawo do jej odbioru a Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który uzyskał drugie miejsce na podstawie głosów oddanych przez Członków Komisji Konkursowej. Procedura ta zostanie powtórzona w razie nieodebrania Nagrody w sposób opisany w niniejszym Regulaminie przez Uczestników, zajmujących kolejne miejsca w Konkursie.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, prób wpłynięcia na wybór Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez powielanie rejestracji w konkursie „Zagłosuj na jedną z kartek stworzonych przez dzieci”, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 2. Reklamacja zgłoszona lub otrzymana po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Zagłosuj na jedną z kartek stworzonych przez dzieci”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. O decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji lub podany przez niego adres e-mail.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację przez Uczestnika warunków określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.